V okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih deluje tudi Konzorcij KSS, ki ga sestavljajo naslednje organizacije:

Geodetski inštitut Slovenije

Geodetski inštitut Slovenije je javni zavod, ki izvaja kot javno službo razvojne in strokovno-tehnične naloge državne geodetske službe na področju osnovnega geodetskega sistema, državnih topografskih in kartografskih baz podatkov o nepremičninah in skrbi za delovanje slovenskega omrežja permanentnih postaj GPS. Kot javno službo izvaja tudi tehnične naloge Hidrografskega urada RS. Velik del svoje dejavnosti Inštitut opravlja na prostem trgu z izvedbo projektov za različne naročnike.
Raziskovalna in izobraževalna dejavnost se tesno prepletata z izvedbo strokovnih del na vseh področjih delovanja, kar povezuje Inštitut v neločljivo celoto in mu zagotavlja osrednjo povezovalno vlogo na področju geodetske dejavnosti v našem prostoru. V zadnjem obdobju je Inštitut opravil vrsto razvojnih projektov s področja ranljivih skupin kot so: slepi in slabovidni, romi, gibalno ovirane osebe, idr.
Dejavnost Geodetskega inštituta Slovenije obsega širok splet znanj in aktivnosti s področja geoinformatike, s tem pa izvedbo ekspertnih geodetskih del in meritev, zajem topografskih in netopografskih podatkov z uporabo fotogrametrije in daljinskega zaznavanja, kartiranja oziroma kartografskega upodabljanja, orientacije in navigacije slepih in slabovidnih oseb, izdelave taktilnih kart in načrtovanjem varnih poti za ranljive skupine, modeliranja topografskih podatkov, hidrografije in navigacije, urejanja in vrednotenja nepremičnin, vzpostavitve in vodenja geoinformacijskih sistemov in geolociranih baz podatkov.
Geodetski inštitut Slovenije ima bogate izkušnje s prijavo, vodenjem in izvajanjem različnih mednarodnih projektov, projektov za državo in različne druge naročnike. Inštitut vsako leto izvede preko 50 različnih projektov v vlogi vodilnega partnerja ali partnerja.

Spletna stran: http://www.gis.si/

Narodna in univerzitetna knjižnica

NUK – Brezčasnost znanja

 • NUK je osrednja in največja knjižnica v Sloveniji z reprezentativno nacionalno zbirko narodove duhovne in intelektualne ustvarjalnosti.
 • NUK je najpomembnejše informacijsko središče, ki podpira študijsko, znanstveno, raziskovalno, razvojno in kulturno ustvarjalnost.

NUK – Plečnikova palača

 • Načrte za novo Univerzitetno knjižnico je ustvaril arhitekt Jože Plečnik v letih 1930–1931.
 • Gradnja se je začela leta 1936, v stavbo v neposredni bližini univerze pa se je knjižnica vselila spomladi 1941.
 • Mogočna stavba izstopa iz okolice s svojo monumentalnostjo. Fasadni plašč je s tekstilno zasnovo sestavljen v kombinaciji rdeče opeke in kamnov različnih obdelav in velikosti. Glavni portal s kljukama v obliki glave mitološkega konja Pegaza je povezan z osrednjim stopniščem, obdanim s stebriščem, in vodi v avlo, kjer zaradi črnega podpeškega kamna in marmorja skozi igro svetlobe in senc prevladuje temačno vzdušje. Cilj te obredne poti je izjemno svetla Velika čitalnica, katere pohištvo in oprema nosita pečat industrijske estetike 19. stoletja. Ta oster kontrast med temo in svetlobo simbolizira prehod iz mraka neznanja k svetlobi učenosti.
 • Plečnikova knjižnica je kulturni spomenik najvišjega reda.

NUK – Hranimo misli

 • Na 13.379 m2 je shranjenih več kot 2.600.000 enot knjižnične zbirke NUK, ki so uporabnikom dostopne na 314 čitalniških sedežih 3300 ur v letu.
 • Med največje dragocenosti spada gradivo posebnih zbirk: rokopisne in zbirke redkih tiskov, glasbene, kartografske in slikovne zbirke, zbirke starih tiskov, zbirke gradiva EU in mednarodnih organizacij, zbirke posebnega knjižničnega gradiva, zbirke serijskih publikacij ter zbirke tiskov Slovencev zunaj meja Republike Slovenije.
 • Vsakomur, ki ima možnost dostopa do svetovnega spleta, je kadarkoli in kjerkoli prosto, brez vseh omejitev na voljo Digitalna knjižnica Slovenije (http://www.dlib.si/).

NUK – Dediščina prihodnosti

 • Razstave v Razstavni dvorani, v avli pred Veliko čitalnico (1. nadstropje) in v Plečnikovem hodniku (klet) so na ogled brezplačno.
 • V NUK je možna brezplačna uporaba treh brezžičnih omrežij: NeoWLAN, Eduroam in Libroam.
 • V recepciji NUK (pritličje) je prodajalna s spominki, kjer lahko kupite razglednice, voščilnice, razstavne kataloge, plakate in druge publikacije knjižnice.
 • V prenovljenih kletnih prostorih lahko predahnete v kavarni NUK ali izkoristite prostor za skupinsko učenje.

Spletna stran: www.nuk.si

Fakulteta za elektroniko, računalništvo in informatiko

Fakulteta za elektroniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) ima izkušnje na področju računalništva in informatike. Je največja fakulteta univerze v Mariboru in ima okoli 330 zaposlenih in preko 2800 študentov. Kot fakulteta in raziskovalna inštitucija sodeluje pri številnih projektih, od znanstveno-raziskovalnih na nacionalni in evropski ravni, ter industrijskimi projekti z gospodarstvom. V aktivnosti projekta KSS bo aktivno vključen Laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedije, ki je eden izmed največjih laboratorijev na UM FERI in zaposluje 18 sodelavcev, od visokošolskih učiteljev, asistentov, raziskovalcev in tehničnega osebja. Laboratorij je bil ustanovljen 1. januarja 2000. Predhodno so prvi člani laboratorija delovali v okviru Centra za geometrijsko modeliranje v okviru Laboratoriju za računalniško grafiko in umetno inteligenco.

Na projektu KSS bo UM-FERI izvedel implementacijo elektronskega bibliografskega sistema. Ta vključuje: izdelavo programske opreme za informatizacijo vseh procesov definiranih v trajnostnem modelu, pripravo testnega okolja za testiranje v času razvoja, pilotno namestitev in testiranje, odpravo napak in izboljšanje funkcionalnosti po testiranju, pripravo produkcijskega in distribucijskega okolja ter varnostnih shem za dostop, namestitev v produkcijskem in distribucijskem okolju, pripravo uporabniških navodil za delo s programsko opremo ter pripravo tehnične dokumentacije, sodeloval pri izvedbi nalog implementacije platforme za produkcijo avdio gradiv v svetovno uveljavljenih formatih zapisa ter testiranja in vzpostavitve linije za avdio zajem.

Spletna stran: www.feri.uni-mb.si

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo je članica Univerze v  Ljubljani. Deluje od leta 1955  in je edina visokošolska organizacija, ki usposablja za socialno delo v Sloveniji. Ima dodiplomski, magistrski in doktorski študij ter zelo obsežno raziskovalno delovanje. Univerzitetni program prve stopnje izobraževanja za socialno delo opremlja strokovnjake in strokovnjakinje s posebnimi teoretskimi in metodičnimi zna­nji za pomoč ljudem pri reševanju kompleksnih življenjskih težav in stisk, ki zaradi svoje narave in svojega pomena veljajo za socialne probleme, in za raziskovanje in načrtovanje storitev in politike na področju socialnega varstva. Socialne delavke in delavci posegajo v življenje ljudi v njihovem socialnem konte­kstu. Njihova skrb je ugotoviti, kako je mogoče obnoviti funkcije odnosnih siste­mov, ki delujejo pomanjkljivo. Pri delu uporabljajo metode, ki omogočajo posege na vseh ravneh delovanja sistema (posameznika, družine, delovne skupine, soseske, širšega odnosnega sistema, skupnosti). Namen pomoči je na kreativen način po poti inovativnih sprememb v delovanju odnosnih sistemov omogočiti ljudem normalno vsakdanje življenje in samostojnost.

Raziskovalno delo na fakulteti je usmerjeno v naslednja področja: raziskovanje na področju ljudi z ovirami in težavami v duševnem zdravju, raziskovanje na področju nasilja v družini, nad ženskami in otroki, raziskovanje na področju etničnih manjšin, družbenih neenakosti, socialne politike, družin, rejništva in posvojitev, mladih, zagovorništva  otrok, zgodovine socialnega dela, analiz javnih politik na področju zdravja, upravljanja v socialnem delu, supervizije in starih.

Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si

 

EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV