»Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja«

V okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih (KSS) smo želeli zagotoviti pogoje za delovanje osrednje knjižnice slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja. Novi, večji knjižnični prostori, povečanje nabora knjižničnih gradiv, uporaba sodobnih tehnologij zvočnega zapisa in opreme, izvedba številnih usposabljanj, delavnic ter bogat spremljevalni kulturni program predstavljajo le del vsebin, ki jih je obravnaval projekt z namenom, da bi slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja povečali možnosti za vključevanje v družbo. Projekt je sledil ciljem operativnega programa Evropskega socialnega sklada, saj so bile aktivnosti usmerjene v razvijanje človeških virov za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju, ter v boju proti vsem oblikam diskriminacije pri dostopanju slepih, slabovidnih ter drugih ljudi z motnjami branja do informacij in publikacij. S tem je projekt prispeval k večji socialni vključenosti in uveljavljanju koncepta enakih možnosti.

Fotografija_brajica

S projektom smo pridobili:

• nov model knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo omogočal večjo socialno vključenost ranljive skupine v družbo ter lažjo dostopnost do informacij in knjižničnih gradiv v prilagojenih tehnikah in oblikah;

• nove, večje knjižnične prostore, ki bodo čim bolj prilagojeni slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja;

• publikacije in informacije v prilagojenih oblikah;

• tri nove časopise: zvočni časopis (Naš glas), časopis v brajici (Zrno) in povečanem tisku (Oko);

• povečanje obsega knjižničnega gradiva za izposojo;

• povečanje kakovosti zvočnih gradiv z usposabljanjem bralcev in večjo kakovost zvoka na posnetih gradivih;

• uvedbo in uporabo sodobnih tehnologij zvočnega zapisa in opreme;

• vzpostavitev novega informacijskega sistema (EIS) in sodobnega repozitorija za shranjevanje digitaliziranih gradiv in pretvorbe v različne formate;

• številna izobraževanja, strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, strokovne delavce in ostale deležnike;

• bogat kulturni program.

Projekt je slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja ustvarjal možnosti, primerljive s tistimi, ki jih družba nudi drugim državljanom.

Trajanje: februar 2013 – november 2015
Vrednost: 3,1 milijona evrov

.

ess

Operacijo je delno financirala Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete “Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve “Dvig zaposlenosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

Koristne povezave:

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 

 

EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV