V pričujočem članku so predstavljena področja specialnih znanj oziroma področja razširjenega kurikuluma: kompenzatorne akademske spretnosti, vključujoč komunikacijske tehnike; socialne veščine; rekreacijske in prostočasne dejavnosti; uporaba pomožne in podporne tehnologije; vsakodnevne spretnosti; poklicno izobraževanje oziroma usmerjanje; senzorne spretnosti; veščine orientacije in mobilnosti; veščine samozagovorništva/spretnosti samodeterminacije. Poudarjena je njihova pomembnost za učence s slepoto in slabovidnostjo pri […]


Orientacija in mobilnost sta pri osebah s slepoto ali slabovidnostjo korak k samostojnosti in neodvisnosti. Da bi bili čim boljši, pa ju moramo začeti uriti že v prvih letih otrokovega življenja. Predvaje za orientacijo in mobilnost pri malčkih so sestavljene iz urjenja motoričnih spretnosti, namenskega gibanja, senzornih veščin, prostorskih konceptov, sledenja in zaščitnih tehnik. Pri […]


V prispevku so predstavljena izhodišča o načrtovani prihodnji ureditvi ter sodelovanju Knjižnice slepih in slabovidnih s slovenskimi splošnimi knjižnicami oziroma drugimi knjižnicami, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo. Cilj, ki ga vsi sodelujoči pri pripravi in izvedbi sprememb zasledujemo, je dostopnost branja čim večjemu številu slepih in slabovidnih kot tudi osebam z motnjami branja […]


V referatu z naslovom Raznolikost vlog psa vodnika v življenju slepe ali slabovidne osebe kratko orišemo zgodovinsko izhodišče uporabe psov vodnikov, nanizamo podatke o trenutni situaciji na področju uporabe psov vodnikov in predstavimo pogoje za pridobitev psa vodnika, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji. V osrednjem delu prispevka smo se osredotočili na predstavitev pestrosti […]


Slepi ali slabovidni imajo enake informacijske potrebe kot videči. Prav tako želijo prebrati časopis, prisluhniti zgoščenki ali prenesti elektronske informacije s svetovnega spleta, vendar zato potrebujejo dostop do informacij v obliki, ki jim ustreza. Razvoj učinkovitih knjižničnih storitev za ljudi z zmanjšanimi bralnimi sposobnostmi je zelo pomemben, saj je njim prilagojenega tiskanega gradiva, v primerjavi […]


V prispevku smo se osredotočili na metode poučevanja, ki jih lahko učitelji športne vzgoje kot tudi vsi drugi pedagogi uporabljajo pri svojem delu z učenci s slepoto ali slabovidnostjo. V članku so sprva predstavljena splošna priporočila za delo in interakcijo z učenci s slepoto in slabovidnostjo, v nadaljevanju pa metode poučevanja. Pedagogom odgovarjamo na vprašanje, […]


Športne dejavnosti so namenjene vsem otrokom in odraslim. Da bi se jih osebe s slepoto in slabovidnostjo lažje udeleževale, jih je treba prilagoditi. V članku sta predstavljena namen prilagajanja športnih dejavnosti in model AccesSports. Zadnji vsebuje prilagoditve, ki jih v športno vzgojo lahko vnese učitelj športne vzgoje v sodelovanju s tiflopedagogom. Opisane so tri sestavine […]1 3 4 5 6
EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV