Zbornik je nastal v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, njegov namen pa je bil zagotoviti enake izobraževalne možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja, integrirati učinkovite didaktične strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti na stopnji obveznega izobraževanja ter s tem prispevati k uresničevanju nacionalne strategije za razvoj pismenosti. […]


V prispevku avtorica predstavlja nekaj igrač za spodbujanje zaznavanja (na primer tip, vonj) in gibanja ter vaje ravnotežja in grafomotorike. Primerno izbrane igrače lahko otroku pomagajo razvijati različne veščine, ki jih bo potreboval pozneje v življenju. Igrače lahko spodbujajo motorični, jezikovni in gibalni razvoj, razvoj čutil in drugo. Pomembno je, da so igrače, ki jih […]


20.1. 2015

Igra slepih in slabovidnih otrok

Author: ,

V članku avtorica predstavlja karakteristike igre slepih in slabovidnih predšolskih otrok ter podaja nekaj priporočil za spodbujanje njihove igre. Ker pri več kot 80 odstotkov vseh otrok učenje in igra potekata prek vida, je pomembno, da slepim in slabovidnim otrokom, ki sta jim učenje in igra prek vidnega kanala onemogočena, to omogočimo prek drugih kanalov, […]


Zbornik je nastal v okviru konference Učne težave pri matematiki in slovenščini – izzivi za učitelje in učence. Namen konference je bil osvetliti vlogo učencev in učiteljev pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav ter pri oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini in omogočiti uporabo novih idej v praksi. S konferenco so […]


Otroci z motnjami branja branje pogosto odklanjajo in ne želijo obiskovati knjižnic. Naloga knjižničarjev je med drugim tudi, da otrokom z motnjami branja v čim večji meri približajo branje in knjižnico. Univerzitetna diplomirana bibliotekarka Breda Bizjak v članku Kako približati šolsko knjižnico otrokom z disleksijo predstavlja težave, s katerimi se srečujejo ti otroci, in mednarodne […]


Opismenjevanje otrok se začne že v predšolskem obdobju in nadaljuje v šolskem obdobju. Pomembno vlogo pri opismenjevanju ima glasovno zavedanje. Glasovno zavedanje je sposobnost razločevanja glasov med seboj, Gre za sposobnost, da besedo razčlenimo na posamezne glasovne enote, zloge, glasove. Učenci, ki imajo boljše razvito glasovno zavedanje delajo manjše število napak pri glaskovanju in nareku. […]


Povzetek Dostopnost okolja in s tem omogočanje enakih možnosti vsem je izrednega pomena. Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so šole in rehabilitacijski centri za slepe ali slabovidne oblikovali številne prilagoditve okolja za varno in lažje potovanje svojih učencev in uporabnikov. Sedemdeseta leta so bila obdobje velikega aktivizma oseb s posebnimi potrebami. Leta 1980 se […]


Ko slišimo za disleksijo, po navadi pomislimo na težave pri branju in pisanju ter zamenjavo črk. Katarina Kesič, prof. defektologije, v pričujočem članku pojasnjuje pojem disleksije in težave, s katerimi se srečujejo osebe z disleksijo, navaja opozorilne znake v zgodnjem otroštvu ter opozarja na mite o disleksiji. Celotno besedilo je dostopno prek portala revije Viva […]


10.12. 2014

Perkins – eLEARNING

Author: ,

Danes je izrednega pomena na spletu najti kakovostne informacije z določenega področja. V ta namen predstavljamo spletno stran Perkins eLEARNING, ki jo je ustvarila Perkins School for the Blind. Ustvarili so jo z namenom, da na enem mestu zberejo koristne informacije tako za učitelje, starše, tiflopedagoge kot tudi slepe in slabovidne v elektronski obliki. Poleg […]


Povzetek V pričujočem prispevku so predstavljene zadnje ocene Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v povezavi s slepoto in slabovidnostjo. Na kratko opredelimo vzroke in razširjenost slepote in slabovidnosti, gledano celotno populacijo, torej od rojstva naprej, in v vseh delih sveta. V drugem delu prispevka sledi opis štirih očesnih bolezni, ki se najpogosteje pojavljajo kot vzrok slepote […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV